Strokovna podpora

Z namenom ohranjanja zdravega prostovoljstva in preprečevanja »izgorelosti« prostovoljcev izvajamo stalno strokovno podporo prostovoljcem – voditeljem skupin starih ljudi za samopomoč s pomočjo naslednjih metod učenja:

INTERVIZIJA

Je metoda učenja in podpora prostovoljcem, ki je hkrati tudi pravica ter dolžnost vsakega prostovoljca – voditelja skupine. Na lokalnem nivoju se prostovoljci – voditelji skupin povezujejo v manjše intervizijske skupine. Srečanja le teh potekajo mesečno in so namenjena druženju prostovoljcev, pridobitvi dodatnih znanj, veščin in informacij za vodenje skupine, podelitvi posameznikovih izkušenj z izvajanjem prostovoljskega dela, ki hkrati predstavlja tudi evalvacijo posameznikovega dela. Na ta način si prostovoljci medsebojno pomagajo pri analizi, načrtovanju in preizkušanju sprememb lastnega osebnega in prostovoljskega vedenja, ter si nudijo podporo za sodelovanje v programu.

Za redna intervizijska srečanja skrbijo nosilci programa oz. vodje intervizijskih skupin.

Srečanja potekajo v skladu s Pravilnikom o delovanju programa.

SUPERVIZIJA

supervizija primorska - simboličnaPoglobljeno obliko strokovne podpore prostovoljcem v programih ZDSGS predstavlja supervizija.

Je metoda učenja v manjši skupini - skupinska supervizija, ki odraža pomen izkustvenega dela in učenja. Namen učenja v supervizijski skupini je prehod od teoretičnega k praktičnemu izobraževanju – razvijanju veščin in kompetenc za izvajanje prostovoljskega dela ob podpori skupine in supervizorke.

Supervizijski ciklus (dogovorjeno število srečanj) se izvede v posamezni lokalni mreži na osnovi izražene potrebe po tovrstnem učenju s strani prostovoljcev – voditeljev skupin.

Supervizijo v ZDSGS izvajajo strokovne delavke, ki imajo licenco za izvajanje supervizije s strani SZS.

 

DVODNEVNI SEMINAR

  • Komu je program namenjen: Dvodnevni seminarji so oblika strokovne podpore Zveze društev prostovoljkam in prostovoljcem ter strokovnim in organizacijskim vodjem programa Skupine starih ljudi za samopomoč, ki v lokalnih okoljih vodijo skupine starih ljudi za samopomoč in skrbijo za izvajanje programa tako na vsebinskem, kakor tudi na organizacijskem nivoju.
  • Namen programa: Namen dvodnevnih seminarjev je permanentna strokovna podpora prostovoljcem - voditeljem skupin za uspešno in kvalitetno izvajanje dolgoletnega organiziranega prostovoljskega dela. S strokovnimi vsebinami seminarja se zagotavlja izobraževanje in podporo prostovoljkam in prostovoljcem, s čimer se krepijo kompetence prostovoljcev za vodenje skupin in spodbuja osebnostno rast posameznika. S tem se vzdržuje in dviga kvaliteta njihovega prostovoljskega dela ter ohranja enovit koncept dela v programu in povezanost posameznika v lokalno in  nacionalno mrežo Skupin starih ljudi za samopomoč.
  • Obseg programa: Dvodnevni seminar se izvede kot srečanje v dveh zaporednih dnevih, vključno s prenočitvijo.
  • Kraj izvedbe in cena programa: Kraj izvedbe in cena progama se določi in dogovori v letnem programu dela ZDSGS. Prijave zbirajo lokalne mreže skupin.

IZKUSTVENE DELAVNICE

  • Komu je program namenjen: prostovoljkam in prostovoljcem v programu Skupine starih ljudi za samopomoč.
  • Namen programa: Namen izkustvenih delavnic je izboljšati stopnjo delovanja prostovoljcev v programu ter s tem posredno vplivati na kvalitetno delo v lokalnih mrežah skupin. Prav tako je namen izboljšati kakovost sožitja med prostovoljci in v skupinah starih ljudi za samopomoč.
  • Obseg programa: Srečanje traja 3 pedagoške ure. Delo potekalo v manjših skupinah. Optimalno število udeležencev je 12 oseb.   
  • Teme delavnic: »Moja vloga prostovoljca – voditelja skupine«, »Kako uspešno voditi skupino?«, »Zadovoljevanje nematerialnih potreb z vidika starih ljudi«, »Soočanje s stresom«, »Kaj mi prostovoljstvo omogoča?«, »Komunikacija kot možnost vzpostavljanja dobrih medčloveških odnosov«, »Postavljajmo meje in jih spoštujmo«
  • Kraj izvedbe: izkustvena delavnica se izvede v posamezni lokalni mreži na osnovi izražene potrebe po tovrstnem učenju s strani prostovoljcev – voditeljev skupin.

Podporniki