Zgodovinski mejniki

2022:

Obeležitev 35-letnice programa »Skupine starih ljudi za samopomoč« ter 30-letnice delovanja organizacije:

 • Srečanja voditeljic in voditeljev  na različnih lokacijahi (Maribor 21. 04., Domžale 5. in 12. 05., Postojna 26.05.).
 • Razpis in izvedba ustvarjalnega natečaja z naslovom »Drug z drugim«.

 

2021:

 • Program Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah od MDDSZ ponovno podprt za sofinanciranje v obdobju 2020 - 2026.
 • Obnovitev verifikacije socialnovarstvenega programa Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah (Socialna zbornica Slovenije).

 

2018:

Pridobitev naziva Demenci prijazna točka s strani Spominčica -Alzheimer Slovenija – Slovensko združenje za pomoč pri demenci.

 

2016 - 2017:

Praznovanje 30-letnice programa Skupine starih ljudi za samopomoč

 • 1. 06. 2017 - slavnostna akademija ob 30-letnici programa Skupine starih ljudi za samopomoč (Vseslovensko srečanje skupin), Celje.
 • Izdaja Zbornika ob 30-letnici programa Skupine starih ljudi za samopomoč.
 • 26. 05. 2016 - 3. Vseslovensko srečanje prostovoljk in prostovoljcev, Laško.

2015 - 2019: Izvajanje evalvacije programa »Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah« z zunanjim evalvatorjem (izvajalec Center Spirala, Center samomobilnosti).

 

2015:

 • Izdaja priročnika Recept za uspešno izpeljavo medgeneracijskega tabora - most med generacijami.
 • 9. 01. 2015: Verifikacija programa, predsednica ZDSGS pri Socialni zbornici Slovenije prevzame verifikacijsko poročilo, ki potrjuje, da je socialnovarstveni program Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah verificiran kot javni socialnovarstveni program.
 • Program Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah od MDDSZ ponovno podprt za sofinanciranje v obdobju 2015 - 2019.

 

2014:

 • Sodelovanje v mednarodnem projektu Silver City in Senior Capital, ki ga izvaja Fundacija Prizma, Maribor.
 • Interna evalvacija (vzorec zajel 1418 uporabnikov) pokaže, da je 57,47 % uporabnikov programa starejših od 80 let.

 

2013:

 • Sodelovanje na Mednarodni konferenci SEN ACT Aktivni starejši za Evropo: s prispevki Aktivno življenje v starosti, Medgeneracijski tabor - most med generacijami, Pogovorne skupine za zdravo in varno staranje, Škofja Loka.
 • Oktober 2013
  Prva izvedba večdnevnega seminarja za prostovoljce - voditelje skupin. Sledi vsakoletna izvedba
  na dveh lokacijah.
 • 25. - 27. 09. 2013: Sodelovanje na 5. Kongresu socialnega dela s prispevkom Aktivna priprava na upokojitev, Učinkovita komunikacijska platforma - osnove mreže prostovoljstva med zaposlenimi v podjetjih,
  javni upravi in nevladnih organizacijah, Ljubljana.

 

2012:

 • Sodelovanje na mednarodni konferenci Medgeneracijska solidarnost in staranje, Kongresni center Brdo.

 

2010 - 2011:

 • Sodelovanje v mednarodnem projektu Social experimentation: naslov SLO projekta Izzivi po 50.
 • 26. 05. 2011 - 2. Vseslovensko srečanje prostovoljk in prostovoljcev, Šmarjetna gora nad Kranjem.

 

2010:

 • Izdaja Priročnika za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč.
 • Izdaja brošure Prilagajanje spremembam: vplivi demografskega staranja na lokalne politike,pomen aktivnega staranja, sodelovanje v projektu Active A.G.E.
 • Predstavitev programa in organizacije na mednarodnem srečanju skupine URBACT II. Active A.G.E. v Angliji.
 • Izdaja brošure Socialno vključevanje starih ljudi in prostovoljcev v programu Skupine starih ljudi za samopomoč s povzetki rezultatov evalvacije.
 • 21. - 23. 4. 2010:Sodelovanje na 4. Kongresu socialnega dela s prispevkom Socialno vključevanje starih ljudi v skupinah za samopomoč, Brdo pri Kranju.

 

2009 - 2010: Sodelovanje v mednarodnem projektu Q-AGEING.

 

2009: 15. 10. 2009 - 1. vseslovensko srečanje prostovoljk in prostovoljcev, Šmartno pri Litiji.

 

2008 - 2009: V sodelovanju s Fakulteto za socialno delo izvedena obsežna evalvacija programa Skupine starih ljudi za samopomoč, vzorec zajame 16,50% vseh vključenih v programu (120 voditeljev skupin in 604 članov skupin).

 

2007:

 • 10. - 11. 10. 2007: Sodelovanja na 3. Kongresu socialnega dela s prispevkom Medgeneracijski tabor – most med generacijami ter predstavitvijo dokumentarnega filma Življenje je kot reka.
 • Junij 2007: Delovati prične prenovljena spletna stran ZDSGS z intranetom.
 • 19. 04. 2007 - slavnostna akademija ob 20-letnici programa Skupine starih ljudi za samopomoč ter 15-letnici organizacije, Mengeš.

 

2006:

 • Priprava in oblikovanje ključnih aktov ZDSGS ter osnutkov za lokalna društva, priprava različnih strokovno pravnih podlag za delo v programih ZDSGS in protokolov, dopolnitev metodologije za izvajanje medgeneracijskih taborov v ZDSGS.
 • 8. 6. 2006: Sprejetje Pravilnika o delovanju programa Skupine starih ljudi za samopomoč.
 • Junij 2006: Pridobitev statusa društva v javnem interesu na področju socialnega varstva in statusa humanitarne organizacije na področju socialnega varstva.
 • Konec leta deluje 486 skupin, v katere se povezuje 5132 starostnikov in 755 voditeljev.

 

2005 - 2006: Oblikovanje temeljnih strokovnih izhodišč za delo v intervizijskih skupinah in v temeljnih skupinah, urejanje številnih evidenc.

 

2005:

 • 7. 06. 2005 - preoblikovanje Združenja v Zvezo društev za socialno gerontologijo Slovenije (ZDSGS), ustanovna skupščina. V prvem koraku k ustanovitvi pristopi 14 medgeneracijskih društev ter Združenje.
 • Sodelovanje na 8. mednarodnem kongresu EURAG v Ljubljani in v Bruslju.
 • MDDSZ pripravi dokumenta Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju vključi program kot model dobre prakse.

 

2004 - 2005: Snemanje dokumentarnega filma Življenje je kot reka, ki predstavlja delovanje programa Skupine starih ljudi za samopomoč (avtor Ivan Merljak, Vihra).

 

2004:

 • MDDSZ sprejme Nacionalni akcijski načrt o socialnem vključevanju (NAP /vključevanje) 2004 – 2006, kjer je program Skupine starih ljudi za samopomoč in Združenje predstavljen kot (eden izmed štirih) primerov dobre prakse.
 • Pridobitev statusa humanitarne organizacije, ki deluje na področju socialnega varstva.

 

2003:

 • 25. 09. 2003 - praznovanje 16. obletnice ustanovitve prve skupine in 10-letnice organizacije, Mengeš.
 • Predstavitev programa in organizacije v EU parlamentu v »EU Support to NGOs from the Future and Current Member States«.

 

2002:

 • Januar 2002: Vzpostavljena je ena od komunikacijskih poti - izide prva številka revije Prepletanja.
 • Za delovanje programa se prvič pridobijo sredstva FIHO - Fundacija za sofinanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij.

 

2001:

 • 1. 2. 2001: Začetek profesionalizacije strokovnega kadra - kot prva koordinatorka nacionalne mreže skupin starih ljudi se v Mariboru zaposli Danica Matjanec.
 • Ureditev poslovnih prostorov v Mariboru.
 • Pridobitev statusa društva, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva.
 • Preimenovanje programa v Skupine starih ljudi za samopomoč.
 • Sprejet Koncept in metodologija izvajanja medgeneracijskih taborov v okviru ZSGGS.
 • Prvo sodelovanje na Festivalu za 3. življenjsko obdobje v Ljubljani.
 • Konec leta deluje 423 skupin, v katere se povezuje 4790 starostnikov in 616 voditeljev.

 

2000 - 2001: Potekajo nova usposabljanja za vodenje skupin.

 

2000: 6. 01. 2000: Združenje v celoti prevzame odgovornost za projekt Skupine starih za samopomoč, vključujoč tudi usposabljanje voditeljev skupin in organizatorjev mreže. Branka Knific zasnuje novo obliko usposabljanja, program verificira Socialna zbornica Slovenije.

 

1999:

 • Komisija za strokovni in finančni nadzor pri MDDSZ ugotovi, da je program prerasel okvire volonterskega delovanja in nujno potrebuje profesionalca v segmentu organizacije lokalne in nacionalne mreže skupin.
 • Jesen 1999: Združenje program prijavi na javni razpis MDDSZ za sofinanciranje eksperimentalnih in razvojnih programov na področju socialnega varstva za obdobje 2000-2004.

 

1998: MDDSZ sprejme Nacionalni program socialnega varstva do leta 2005, kjer sta program Skupine starih ljudi za samopomoč in Združenje opredeljena kot dopolnilni program ostalim oblikam socialno varstvenih storitev za stare ljudi.

 

1997:

 • Sodelovanje Združenja v PHARE projektu - Projekt človek za stare ljudi. Tuja partnerska organizacija je Ce.I.S. iz Rima, domača pa Inštitut dr. Antona Trstenjaka, ki na podlagi pooblastila Združenja prevzame finančni del izvedbe projekta.
 • Pomlad 1997 - praznovanje 10. obletnice ustanovitve prve skupine, Portorož.
 • Konec leta deluje 362 skupin, v katere je vključenih skoraj 4000 starostnikov in voditeljev.

 

1996:

 • MDDSZ na pobudo Združenja imenuje posebno komisijo, ki preučuje možnosti za profesionalizacijo na področju organiziranja mreže skupin.
 • Prvo magistrsko delo o projektu z naslovom Skupine za samopomoč kot odgovor na nematerialne potrebe starih ljudi - mag. Tone Kladnik.

 

1995:

 • Leta 1995 smo v združenju sprejeli etična načela.
 • 12. 12. 1995 V Ajdovščini je ustanovljena prva lokalna mreža skupin starih za samopomoč.

 

1994 - 1998: Več izobraževanj in usposabljanj za bodoče voditelje skupin, istočasno potekata dva tečaja za organizatorje lokalnih mrež in supervizorje v projektu. Vse vodijo Jože Ramovš, Branka Knific in Tone Kladnik, formalni nosilec je Inštitut Antona Trstenjaka.
Od leta 1994 dalje preventivni socialni program Združenja sofinancira MDDSZ.

 

1994: Prvi medgeneracijski tabor v Zgornjih Gorjah pri Bledu. Organizator in vodja: Branka Knific Udeleženci: mladi iz skupin za zdravo življenje in dobre medčloveške odnose iz obalnih občin in Žalca ter člani skupin starih za samopomoč iz več okolij. Združenje je bilo od leta 1994 organizator medgeneracijskih taborov, ki so bili učna baza za tovrstno delo.

 

1992:

 • Akcijsko-raziskovalni projekt (1. 01. 1989 - 31. 12. 1991) se zaključi z izdajo metodičnega priročnika Skupine starih za samopomoč, soavtorjev Ramovš, Kladnik, Knific in sodelavci (izdajatelj Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo).
 • Uspešno deluje skoraj 50 skupin starih za samopomoč, v katerih se zbira več kakor 500 starih ljudi. Z njimi prostovoljno dela približno 60 strokovnih delavcev.
 • Obala: pet osnovnih skupin v izolskem domu za stare, šest posebnih, tri v KS v Kopru in Piranu in ena mešana iz DU Izola in starostnikov iz domačega okolja. Ilirska Bistrica: tri v KS Ilirska Bistrica, Veliko Brdo in Trnovo in ena v Domu za stare. Postojna: štiri v Domu za stare. Preddvor: štiri v Domu za stare. Savinjska dolina: šest v Domu za stare na Polzeli in ena v KS Žalec. Sežana: tri v Domu upokojencev. Velenje: pet v Domu za stare. Gradišče nad Prvačino: tri v DU Gradišče. Vrhnika: ena v KS Vrhnika, Maribor: dve v Domu upokojencev Pobrežje.
 • 23. 06. 1992: Ustanovljeno je Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenije - krovna organizacija projekta Skupine starih za samopomoč in strokovno združenje voditeljev skupin ter nosilec razvoja in povezovalca vseh skupin v Sloveniji. Združenje za socialno gerontologijo in gerontagogiko Slovenijeje bilo registrirano kot društvo strokovnih delavk in delavcev.

 

1991: Prvi obširnejši prikaz delovanja skupin starih za samopomoč v Sloveniji - Tone Kladnik, diplomska naloga Skupine starih za samopomoč.

 

1990 - 1991: začnejo delovati skupine v Savinjski dolini, Sežani, Velenju, v Goriški regiji (Gradišče nad Prvačino), Vrhniki in Mariboru.

 

21. - 23. 3. 1990: Prvi referat o skupinskem delu s starimi ljudmi z naslovom Skupinsko delo s stanovalci DU Izola - Tone Kladnik na Mednarodnem kongresu andragogov v Škofji Loki.

 

1989 - 1991: Akcijsko-raziskovalni projekt, ki ga izvaja Inštitut za socialno medicino in socialno varstvo. Projekt vodi raziskovalec na Inštitutu dr. Jože Ramovš (ki se je leta 1988 programu priključil kot supervizor), njegova najožja strokovna sodelavca na terenu sta Branka Knific in Tone Kladnik. V raziskovalnem projektu sodeluje še 63 sodelavcev, voditeljev skupin v domovih za stare ljudi in v domačem okolju. Projekt se je zaključil z izdajo priročnika Skupine starih za samopomoč.

 

1989:

 • 13. 11. 1989: Mimica Primc v Ilirski Bistrici ustanovi prvo skupino starejših v domačem okolju, ki jo člani poimenujejo Bistrica.
 • V tem letu so skupine vpeljali trije novi kraji oziroma okrožja: Ilirska Bistrica, Postojna in Preddvor.

 

1988:

 • Branka Knific v reviji Socialno delo 4/1988 objavi prispevek Izkušnje s skupinami starih ljudi v DU Izola.
 • V tem letu si delo skupin ogleda veliko število strokovnih delavcev iz raznih krajev Slovenije. Sledi ustanavljanje skupin bližnjih kolegic in kolegov z obalnih centrov za socialno delo in domov za starejše in v drugih predelih Slovenije.

 

1987:

Tone Kladnik in Branka Knific se strokovno usposabljata za skupinsko delo v didaktični skupini Društva terapevtov za alkoholizem Slovenije. Poleg dela na področju socialne alkohologinje in rejništva izbereta tudi področje skupinskega dela s starostniki.

 • 5. 3. 1987: Ustanovljena je prva skupina starih ljudi za samopomoč Lipa v Domu upokojencev Izola. Voditelja: Tone Kladnik in Roberta Zerbo
 • 19. 03. 1987: Ustanovljena je skupina Hrast, voditeljici: Branka Knific in Dragica Rihter.
 • 29. 10. 1987: Skupinama se pridružuje vedno več stanovalcev, zato se razdelita in nastane nova, Kostanj - Il castanjo, voditeljica Maria Sorgo - Brec.
 • Na mentorskem srečanju 4. 11. 1987 v Kopru že ugotavljajo prve pomembne zakonitosti in smeri za delovanje skupin starih, med drugim o pomembnosti medsebojne povezave voditeljev skupin. Voditelji naj bi se srečevali vsak mesec, mentorska srečanja ali seminarji pa bi bili vsaj na pol leta.

Podporniki