Redna skupščina ZDSGS, 31. 3. 2016 - obvestilo o poteku seje

04.04.2016 |

Novice zveze

skupscina ZDSGS 31.3.2016- del.preds. in preds. zvezeV četrtek, 31. 3. 2016 ob 14. uri je v Domžalah potekala redna letna skupščinaZDSGS. Od 20 rednih članov, se je seje udeležilo 10 predstavnikov rednih članov, 3 predstavniki pridruženih članov in predstavnica novoustanovljenega društva. Tako se je seja pričela po preteku 30 min. Predsednica ZDSGS Zorica Škorc je prisotne vse lepo pozdravila in predala vodenje seje delovni predsednici Majdi Knehtl in članicama delovnega predsedstva Marjani Šmajs in Miri Lenarčič.

Seja je potekala po sprejetem dnevnem redu:

 1. Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
 2. skupscina ZDSGS 31.3.2016- udelezenci skupscineIzvolitev naslednjih delovnih teles: delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovateljev zapisnika.
 3. Potrditev dnevnega reda.
 4. Sprejem Poslovnika o delu skupščine.
 5. Poročilo Nadzornega odbora o poslovanju ZDSGS v letu 2015 
 6. Obravnava in potrditev vsebinskega in finančnega poročila o delovanju ZDSGS v letu 2015.
 7. Sprejem novih članov v članstvo ZDSGS.
 8. Obravnava in potrditev vsebinskega, finančnega in kadrovskega načrta ZDSGS 2016.
 9. Članarina rednih in pridruženih članov ZDSGS v letu 2016.
 10. Aktualno v ZDSGS (evalvacija, sofinanciranje, obeležitev obletnice, statut…)
 11. Pobude in predlogi članov ZDSGS za delovanje v letu 2016. 

 Nekaj poudarkov iz seje skupščine:

skupscina ZDSGS 31.3.2016- MSPoročilo Nadzornega odbora je bilo pozitivno in ni bilo pripomb na poslovanje oz. delovanje ZDSGS. Koordinatorka nacionalne mreže/ sekretarka Martina Slokar je podala vsebinsko poročilo za 2015 in vsebinski načrt 2016, ki sta bila na skupščini sprejeta po predhodni obravnavi na seji Strokovnega sveta in Izvršnega odbora. Finančnica Blanka Kositer je predstavila Finančno poročilo o delovanju ZDSGS v letu 2015 in predstavila finančni in kadrovski načrt za leto 2016, ki ga je predhodno sprejel Izvršni odbor.

Poudarki iz Vsebinskega poročila 2015:

 • 493 skupin - 4442 članic in članov skupin - 836 prostovoljk in prostovoljcev (voditeljev skupin);
 • s strani Socialne zbornice Slovenije podeljena verifikacijska listina, ki potrjuje, da je socialnovarstveni program »Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah« verificiran kot javni socialno varstveni program;
 • program »Skupine starih ljudi za samopomoč v nacionalni in lokalnih mrežah« s strani MDDSZ ponovno prepoznan med »programi za starejše ljudi – osebe, ki so socialno izključene ali pa potrebujejo podporo in pomoč v vsakodnevnem življenju« ter izbran za sofinanciranje v obdobju 2015 - 2019;
 • oblikovanje inovativnega programa »Z varnim gibanjem in primerno prehrano za zdravje upokojencev - (Z)migaj se!«, podprtega s strani Ministrstva za zdravje v obdobju 2015-2016.

Pomembna informacija za člane ZDSGS je, da se po novem v 120-urni program Usposabljanja in izobraževanja prostovoljk in prostovoljcev za vodenje skupin starih ljudi za samopomoč za ceno 1 kandidata lahko vključita 2 kandidata, ki bosta ustanovila skupino v domačem okolju. S tem se želi približati finančnim zmožnostim in potrebam izvajalcev programa na lokalnem nivoju po novih prostovoljcih, saj ohranjanje in krepitev mreže prostovoljskega dela temelji na usposobljenih prostovoljcih.

V letu 2015 je ZDSGS uvedla evalvacijo programov z zunanjim evalvatorjem Center spirala – Center samomobilnosti, ki se v letu 2016 nadaljuje.

skupscina ZDSGS 31.3.2016- novi redni članiGlede na lanske spremembe Statuta ZDSGS so trije (3) pridruženi člani postali redni člani ZDSGS in s tem pridobili pravico do kandidiranja v organe ZDSGS in glasovalno pravico. To so: RKS Območno združenje Škofja Loka, RKS Območno združenje Sežana in RKS Območno združenje Šmarje pri Jelšah. V Beli krajini pa so se prostovoljci – voditelji skupin povezali v novoustanovljeno Medgeneracijsko društvo Bela krajina, ki je bilo prav tako sprejeto med redne člane ZDSGS. Tako Zveza društev za socialno gerontologijo Slovenije sedaj šteje 24 rednih članov in 21 pridruženih članov.


 In kot že ob različnih priložnostih omenjeno, so udeleženci skupščine sprejeli že nekaj več informacij glede Vseslovenskega srečanja prostovoljcev – voditeljev skupin:

z letošnjim letom smo vstopili v praznovanje 30-letnice programa Skupine starih ljudi za samopomoč, ki bo obeleženo z več dogodki. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je prevzel častno pokroviteljstvo nad dogodki, ki bodo potekali ob 30-letnici programa.

Vabilo vsem prostovoljcem – voditeljem skupin, da se srečamo 26. maja 2016 v Laškem na Vseslovenskem srečanju prostovoljcev, kjer bomo dan preživeli skupaj z vabljenimi gosti in sodelujočimi: Tonetom Partljičem, Polono Požgan in Alfijem Nipičem.  Več informacij bodo v kratkem  prejeli vaše vodje, že sedaj pa si lahko rezervirate avtobus. J Se vidimo v čim večjem številu! J

T.P.

Podporniki